Општи правила и услови (ОПУ) на tires-online.mk

1.1 Овие ОПУ се применуваат за купувања направени од купувач (во понатамошниот текст “потрошувач” или “ние”) на www.tyres-online.mk, управувана од TyresNET GmbH (во понатамошниот текст “TyresNET” или “ние”). Сите услуги, производи и понуди направени на tyres-online.mk се засноваат на овие ОПУ и условите на соодветните онлајн продавници.  Политиките на страницата се применуваат кога корисникот ќе ја посети веб-страницата или кога тој /таа ги користел услугите достапни онлајн на веб-страниците.

1.2 При склучување на договорот клиентот се смета за потрошувач кога целта на неговите нарачани производи и услуги не може да се смета за комерцијална или самовработена професија. Претприемач е секое физичко или правно лице или партнерство кое вршело комерцијални или автономни дејства при склучување на договорот. 

1.3 Отстапувачки, конфликтни или дополнителни услови не треба да бидат дел од договорот.

2.1 На веб-страниците корисниците ќе бидат информирани за цените и добавувачите на производите бесплатно.Оние добавувачи се регистрирани трговци на мало во TyresNET или трети лица (вклучувајќи ги white label партнерите) (во понатамошниот текст “онлајн продавници”) кои нудат производи на Интернет.

2.2 Информацијата не е правно обврзувачка понуда на tires-online.mk. Обезбедените информации се автоматизирани (врз основа на повратни информации) и се засноваат на информации што ги добива од интернет продавниците и трети страни (производители, медиуми) од tires-online.mk. Понудите од продавници или трети лица продавници се ажурираат неколку пати на ден. Во поединечни случаи може да има отстапувања и / или неточни информации во врска со цените (и, исто така, рангирањето на понудите), времето на испорака и достапноста на производите. tires-online.mk не презема одговорност за точноста на оваа информација. Ова не се применува ако tires-online.mk бил информиран за такви неточности и не ги поправил или не побарал од онлајн продавниците или од трети лица овие неточности да се корегираат.

2.3 Корисникот не внесува никакви договори за купување, договори за услуги или било кои други договори со TyresNET при купување на продукти од веб-страниците. Договорите за производите или услугите на веб-страниците се склучени исклучиво помеѓу клиентите и наведените онлајн продавници. Затоа, ОПУ на онлајн продавниците (вклучувајќи полиси за откажување и регулативи за заштита на податоци) се применуваат.

2.4 Клиентите можат директно да се префрлуваат преку интернет страниците на tires-online.mk на интернет страниците на интернет продавниците, кои ги направија понудите (кликнете на “ Продолжи ” дното). Должност е на клиентите ’ да ги проверат сите релевантни информации, како и нивната валута наведена од интернет продавниците пред да влезе во договор или да постават налог.

2.5 Клиентот, исто така, има можност да купи директно на интернет страниците на tires-online.mk, без да биде пренасочен на интернет страниците на продавниците за партнери (кликнете на копчето "Додај во кошничката"). tires-online.mk во овој случај не е претставник на една договорна страна (клиент или онлајн продавница) и не станува странка на договор склучен помеѓу клиентот и интернет продавницата. Сите договорни обврски кои произлегуваат исклучиво помеѓу клиентот и интернет продавницата. За сите производи ќе се применуваат правните гарантни права. Понатаму се применува ОПУ на интернет продавниците (вклучувајќи ги и нивните политики за откажување) и / или нивните даватели на услуги за плаќање. Клиенти експлицитно ќе бидат информирани за тоа додека се става нивната нарачка.

2.6 Tires-online.mk посочува дека не се наведени сите интернет продавници достапни на пазарот. Изборот е по сопствена дискреција на tires-online.mk и интернет продавниците. Прикажаните резултати од споредбата не тврдат дека се комплетни. tires-online.mk го задржува правото да ги избрише поединечните производи или услуги без претходна најава.

2.7 Може да ги корегирате грешките во влезните полиња преку користење на тастатурата и глувчето на компјутерот додека не ја завршите Вашата нарачка и кликнете на копчето за потврда. Во согласност со законските одредби, текстот на договорот ќе Ви биде достапен но овој текст нема’ да биде зачуван по склучување на договорот.

3.1 Нашите услуги се предмет на промена или прилагодување во секое време. Ве молиме користете ги нашите услуги по ваш сопствен избор.

3.2 tyres-online.mk не може да гарантира на корисникот или на трето лице дека прикажаните информации се тековни, точни и/или комплетни, ниту пак дека услугите се достапни во секое време без прекин, на време, безбедни и без грешки. tyres-online.mk исто така не гарантира дека хардверот и софтверот што се користи во секое време работи без грешки или дека грешките навремено или воопшто ќе бидат корегирани.

3.3 Нашиот сајт содржи линкови до други веб-страници и содржини кои ги чуваме за други на нашите сервери и кои се достапни на јавноста (на пример, опис на производи или цени на онлајн продавници и линкови до нив) . We do not control the content of these references, as we make the content accessible on TyresNET или преку вакви договори или извори на податоци.

3.4 Сите споредбени услуги се донесени од TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, тел 040-73098288, факс 040-73098289, е-маил:. Info@tarifcheck24.de

4.1 tires-online.mk t е одговорен во случај на штета на корисникот под (а) што произлегува од повреда на живот, екстремитет или здравје поради повреда на должност од страна на tires-online.mk, под (б) според Законот за одговорност за производ, од претпоставка на под (в) ако tires-online.mk ја предизвикал штетата намерно или со голема небрежност, и / или под (г) ако штетата била предизвикана од прекршување на обврската на tires-online.mk чие исполнување и правилно извршување од договорот и нивните мора да се усогласат со корисникот редовно доверба и доверба (голема обврска).

4.2 tires-online.mk е одговорен во случаите од став 1, буква (а), (б) и / или (в) неограничен износ; во случаите на буквата (г) обврската е ограничена на предвидлива, типична штета.

4.3 Во случаи различни од оние наведени во став 1, одговорноста на tyres-online.mk е исклучена без оглед наа правната основа.

4.4 Одредбите за одговорност во претходните ставови исто така се однесуваат на личната одговорност на службениците, вработените и агентите на tyres-online.mk.

5.1 Корисникот се обврзува да се воздржи од активност кои интерферираат со или може да влијаат на функционалните способности на понудата на tyres-online.mk (на пример преку софтвер или други скрипти ). Ова особено се однесува на користење на софтверот "робот", "пајак" or "офлајн-читач" софтвер и процеси кои генерираат кориснички барања автоматски преку Интернет.

5.2 Не смеете да ги користите нашите услуги или делови од нив без претходна писмена согласност за комерцијални цели од било кој вид, на пример, копирање, систематско враќање, имитирање, продавање, изнајмување или користење или понуда за сопствени или други промотивни цели.

5.3 Сите права (на пример, авторски права и трговски марки) на нашите бази на податоци, компјутерски канали, директни содржини што ги создаваме се задржани.

За приватност, прочитајте ја политиката за приватност.

7.1 tires-online.mk понудите во областа за најава се дел од бесплатна лична сметка (“ Корисничка сметка) за корисникот. Регистрацијата за корисничка сметка е доброволна.Во корисничка сметка, корисникот може да се одлучи за опцијата / билтени и списоци на производи за купувачите. Корисникот може да додаде производи на нивната листа за купување и да ги отстрани. Имплементацијата и / или управувањето со било која нарачка на корисникот со провајдер не е возможна преку корисничката сметка.

7.2 Ако корисникот е клиент, тој/таа мора да има соодветна возраст за време на регистрацијата.

7.3 За време на регистрацијата, корисникот мора да ги пополни полињата означени како задолжителни во формуларот за регистрација. Притоа, електронската пошта на корисникот, како и лозинката може да се изберат. Корисничкото име и годината на раѓање се опционални полиња.

7.4 Корисникот не е дозволено да одржува повеќе кориснички сметки на tires-online.mk. tires-online.mk го задржува правото да ги избрише повеќекратните регистрации.

7.5 Информациите внесени од корисникот за време на регистрацијата (задолжителни и незадолжителни) мора - освен ако не е наведено - да бидат точни и целосни. Ако електронската пошта на корисникот се менува по регистрацијата, корисникот мора веднаш да ги изврши промените во поставките на профилот на неговата корисничка сметка и таму за да ја наведат изменетата адреса на електронска пошта. tires-online.mk не е одговорен за штети направени од корисникот во случај корисникот да не влезе во тековната точна електронска пошта. Корисникот може во секое време да направи промена на неговата лозинка и податоци.

7.6 Податоците за пристапот на корисникот, особено неговата или нејзината лозинка се доверливи и не смеат и не треба да се делат со никого. Корисникот треба да ги чува од пристапот на трети страни. Доколку корисникот има причина да верува дека трето лице има пристап до корисничката сметка и / или ја користи корисничката сметка, од него се бара да ги извести tires-online.mk за сите релевантни околности веднаш со писмо, факс или електронска пошта. tires-online.mk во случај на оправдано сомневање за пристап на трети лица за пристап и / или користење на корисничката сметка од трети страни, Корисничката сметка може да биде блокирана или избришана во консултација со корисниците .

7.7 Корисникот е одговорен за неговата посакувана резервна копија или нејзината содржина.

7.8 Корисникот не може да го користи tires-online.mk   за нелегални цели, заради повреда или намерна штета на другите од неговата корисничка сметка. Употребата на   сметката за комерцијални цели не е дозволена. При повреда на овие обврски одговорноста ја презема tires-online.mk за да ја избрише сметката. Корисникот не е овластен да создаде нова сметка на tires-online.mk по извршениот прекршок.

7.9 Корисникот може да ја прекине неговата сметка во секое време без да даде причини. За да ја прекинат сметката и да ги избришат поставките за профилот на корисничката сметка, корисникот треба да испрати електронска пошта на info@tires-online.mk или TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 Минхен Германија. tires-online.mk може да ја раскине корисничката сметка на корисникот без да даде известување во рок од шест недели на крајот на месецот со испраќање на електронска пошта регистрирана во поставките на профилот на корисничката сметка. Со ефективниот датум на раскинување, корисничката сметка на корисникот е целосно избришана.

8.1 Дополнителните договори за овие услови на употреба на постојат.

8.2 Ако некоја одредба од овие Правила е или стане невалидна,тоа нема да влијае на важноста на прописите.

8.3 Се применува германското право.

8.4 Ако корисникот е трговец, правно лице според јавното право или јавен специјален фонд, место на надлежност е локацијата на tyres-online.mk за сите спорови што се применуваат.

9.1 tires-online.mk е одговорен за било каква штета на клиентот, како што се: (а) смрт, повреда на телото или здравјето што произлегува од повреда на должност од страна на tires-online.mk или неговиот законски застапник или неговиот застапник, tires-online.mk е исто така одговорна во согласност со (б ) Закон за производна ликвидност во случај на преземање на гаранција или лажно лажно претставување или ако (в) tires-online.mk или неговите законски застапници или агенти предизвикале штета намерно или со голема небрежност и / или (г) tires-online.mk предизвика штета прекршување на должност, чие исполнување е од суштинско значење за правилно извршување на договорот и на кој клиентот може разумно да се потпре на (кардиналска должност). 90.2 tires-online.mk е бескрајно одговорна во случаите од делот 1, букви (а), (б) и / или (в). Што се однесува до остатокот, одговорноста е ограничена на предвидлива штета карактеристична за договорот. 9.3 Во случаи различни од оние наведени во став 1, одговорноста на tires-online.mk е исклучена без оглед на правната основа. < 9.4 Одредбите за одговорност во претходните ставови исто така се однесуваат на личната одговорност на службениците, вработените и агентите на tires-online.mk

10.1 Германското право се применува, со исклучок на Конвенцијата на ОН за договори за меѓународна продажба на стоки.ЕУ создаде портал за да им помогне на незадоволните клиенти. Доколку имате било какви поплаки во врска со производи или услуги купени од нас преку Интернет, може да ги најдете органите за решавање на спорови за вонсудско решение тука: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ве молиме имајте во предвид дека за некои сектори, а во следните земји во моментов (од 22.06.2016 година) не постојат субјекти за решавање спорови: Хрватска, Луксембург, Романија и Шпанија.  Значи, може да биде невозможно користење на овој портал во решавањето на спор со нас во овие земји.  

10.2 Дополнителни договори не постојат.  

10.3 Доколку купувачот е трговец, правното лице според јавното право или специјалниот фонд според јавното право, местото на извршување и правното место за сите видови на судски постапки врз основа на овој договор се наоѓаат во седиштето на tyres-online.mk. Ова исто така важи и доколку клиентот е претприемач без општо надлежно место во Германија или ако неговиот или нејзиниот вообичаен престој е непознат во моментот на поднесување на барањето. Опцијата на tyres-online.mk да поднесе тужба против клиент на друго правно место останува непроменета. 

10.4 Доколку која било одредба од овие услови е целосно или делумно невалидна, важноста на останатите одредби на овој договор, вклучувајќи ги и останатите рокови и услови, нема да бидат засегнати. Законските одредби ги заменуваат невалидните одредби. Ова исто така важи и во случај правилата и условите да имаат непредвиден пропуст.

 

Назад кон врвот