Политика за враќање

Информации за вашите права при враќање

Имате право на враќање на нарачката во рок од 14 дена без да давата причини за истото.

За купнета роба, периодот на враќање почнува на денот кога вие или трето лице именувано од ваша страна, освен добавувачот, ја превзема робата. Ако робата е доставена во парцијални испораки, тогаш периодот почнува на денот на примање на последната испорака; ако нарачката за испорака на робата стипулира неколку парцијални испораки, тогаш периодот почнува на денот на примање на последната испорака

За да може да го извршите вашето право на отажување, треба да не информирате за вашата одлука за враќање со приложување на јасна писмена изјава преку пошта или пак преку нашата електронска пошта(TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 Munich Germany , E-Mail:info@tyres.net)

Пожелно е да се испрати порака за враќање во дадениот временски рок.

Последици од враќањето

Ако ја откажете нарачката, ние ќе ви ги вратиме уплатените средства во рок од 14 дена од моментот на примање на вашето барање за враќање, како и сите трошоци за достава, освен во случај кога се имате одлучено за било која друга опција за достава освен стандардната. За враќање на средствата ќе биде искористен истиот начин како и при уплата на средствата, освен во случај при заеднички договор за исплата на друг начин, во ниеден случај враќањето на уплатените средства нема да биде наплатено.

Ние ја подигнуваме робата од кај вас.

Ние ги сносиме трошоците за враќање на робата.

При оштетена роба, ако постои, ќе ви биде наплатена компензација во случај оштетувањето е настанато при непотребно користење на робата, по испитување на состојбата, карактеристиките и функционалноста.

Крај на информациите за права на враќање

Назад кон врвот